Ordlista

Agenda 21 föddes vid 1992 års FN-konferens om Miljö och Utveckling i Rio. Resultatet blev bland annat dokumentet ”Agenda 21”, undertecknat av 181 länder däribland Sverige. Agenda 21 betyder en agenda för hållbar utveckling under det 21:a århundradet. Den ställer upp riktlinjer för miljö och utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Utgångspunkten för att koppla samman miljö- och utvecklingsfrågor var en ökande insikt om att miljöproblem inte kan lösas, om inte världens befolkning har en dräglig ekonomisk och social livssituation.

Biologisk mångfald innebär variationsrikedom i naturen. Det kan vara antal olika ekosystem, antal olika arter, antal olika gener inom en och samma art. Stor biologisk mångfald minskar risken för utslagning och kollaps av ekosystem eller arter. Näringsväven i naturen blir mer robust om det finns flera arter som samspelar. Många olika ekosystem, arter och gener ökar också möjligheterna till uthållig livsmedelsförsörjning.

Certifiering innebär att en extern part/revisor intygar att verksamheten uppfyller ett antal fastställda krav i t ex ISO-standarder. Vid godkänd genomgång utfärdas certifikat med viss giltighetstid.

CSR, Corporate Social Responsibility, eller på svenska Hållbart Ansvarstagande, innebär att företaget tar ett bredare samhällsansvar, utöver att generera vinst. Det omfattar etiska, sociala och miljöfrågor liksom hållbar utveckling. Om CSR används som ett strategiskt och långsiktigt syn- och arbetssätt ses det som en värdeskapande investering för företaget. Det utgår från att kunder, anställda, finansiärer och andra intressenter i ökande grad värdesätter ansvarsfulla företag.

Ekologi kommer från grekiskans oikos ”hus” och logos ”lära”. Ekologi som vetenskap beskrivs som studiet av relationerna mellan olika levande organismer och mellan dessa och den fysiska omvärld de lever i.

Ekonomi kommer också från grekiskans oikos, ”hus” och nomos, ”lag” och handlar om hushållande med knappa resurser, dvs läran om att hushålla. Att hushålla är bra miljöarbete. Bra miljöarbete är alltså god ekonomi. Pengar är en stark drivkraft som kommer till användning i miljöarbetet. Insikten om ansvarstagande är ett nödvändigt komplement.

Ekosystem är små eller stora samhällen i naturen som består av växter, djur, mikroorganismer mm som tillsammans gör att naturen eller en del av den fungerar. Människan ingår också i ekosystemen.

EMAS, är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Den baseras på ISO 14001 och innehåller dessutom krav på offentlig redovisning av verksamhetens miljöarbete.

GRIGlobal Reporting Initiative. Många års yviga försök att definiera och sätta mått på”Hållbar utveckling” har resulterat i GRIs riktlinjer. Det är ett internationellt ramverk för redovisning och rapportering av hållbarhetsinformation. GRI ger riktlinjer för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla och hur det ska gå till. Det finns indikatorer för ekonomisk, miljö- och social påverkan, dvs de områden som omfattas av begreppet Hållbar utveckling. Man kan även låta en extern revisor verifiera sin hållbarhetsredovisning.

Den Gröna cellen är den egentliga grunden till vårt välstånd. Den har förmågan att fånga upp instrålande solenergi, näringsämnen och vatten och med detta skapa föda och energi till alla högre organismer. Utan gröna celler – inget högre liv.

Begreppet Hållbar utveckling myntades i samband med att FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” presenterades 1987 av Norges dåvarande statsminister, Gro Harlem Brundtland. Hållbar eller uthållig utveckling definierades som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet innefattar både miljö, ekonomi och sociala frågor.

ISO, International Standard Organisation. Ett internationellt samarbete mellan länder och företag för att utarbeta gemensamma standarder inom olika områden. Miljö, kvalitet och Hållbart Ansvarstagande är tre av dessa områden. Svensk part i samarbetet är SIS, Swedish Standards Institute.

Kvalitetsledningssystem är ett ledningsverktyg för att styra verksamheten mot kundnöjdhet. ISO 9001 är en internationell standard som ofta används.

Miljö betyder i sammanhanget miljöarbete vår omgivande yttre miljö, dvs ekosystemen, eller det vi i dagligt tal kallar naturen.

Miljöledningssystem är ett ledningsverktyg med den yttre miljön i fokus. Verksamheten ska ha rutiner och mål för att minska sin miljöpåverkan. ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning som utgör grund för flera typer av miljöledningssystem. EMAS är EUs ordning för miljöstyrning och miljörevision.

Socialt ansvar, ISO 26000, är en vägledande standard som definierar vad socialt ansvarstagande innebär och vad en verksamhet kan göra för att bidra till en hållbar värld.  Utgångspunkten för dessa riktlinjer är att företag och andra organisationer inte existerar i vakuum. De både påverkas av och påverkar den sociala omgivningen utöver påverkan på miljö och det ekonomiska resultatet av verksamheten. Dessa tre aspekter hänger ihop och är viktiga för en uthållig verksamhet som vill finnas med på spelplanen även i morgon.

Ring eller fyll i dina kontaktuppgifter!
Klicka här